Kestlikku arengut toetav haridus

Kestlikku (e. jätkusuutlikku, säästvat) arengut toetav haridus (ingl k ´education for sustainable development´) on UNESCOs oluline interdistsiplinaarne teema, mis laiendab keskkonnahariduse kontseptsiooni, hõlmates muu hulgas eetika, kultuurilise mitmekesisuse, kultuuripärandi, maa- ja linnapiirkondade arengu küsimusi.

Eestis arutatakse kestlikku arengut toetava haridusega seoses, kuidas teha koostööd traditsioonilise keskkonnahariduse, humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna, maailmahariduse, eetikaküsimuste jm haakuvate valdkondade vahel. Eriliselt pööratakse rõhku väärtuskasvatusele ja hoiakute kujundamisele.

Olukorrast Eesti haridusmaastikul, juba tehtud ja veel ees ootavast tööst kestlikku arengut toetava hariduse vallas annab hea ülevaate Imbi Henno (PhD) ingliskeelne artikkel "Ten years of Education for Sustainable Development in Estonia" (2016).

Säästvat arengut toetava hariduse kümnend 2005-2014

ÜRO kuulutas perioodi 2005-2014 säästvat arengut toetava hariduse kümnendiks ning määras UNESCO juhtagentuuriks selle ellu viimisel. 2014. aasta novembris korraldati Jaapanis kümnendi tähistamiseks UNESCO kõrgetasemeline konverents kestlikku arengut teotava hariduse teemal. Konverentsil võeti vastu Aichi-Nagoya kestlikku arengut toetava hariduse deklaratsioon ning noorte deklaratsioon. Samuti kuulutati välja üleilmne kestlikku arengut toetava hariduse tegevuskava GAP (Global Action Programme). Eesti keelde on tõlgitud UNESCO rakendusjuhised sellele tegevuskavale. 

Üks oluline raamdokument on UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - Ühinenud Rahvaste Euroopa Majanduskomisjon) kestlikku arengut toetava hariduse strateegia (2004).