Isikuandmete töötlemine

UNESCO ERKil on kohustus vastata teabenõuetele ning selgitustaotlustele ja märgukirjadele riigieelarveliste vahendite kasutamise kohta. Juurepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid saada. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid nagu (e-)posti aadress või telefoninumber. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

UNESCO ERKi saabunud saabunud pöördumised ja kirjad registreeritakse dokumendiregistris ja säilitatakse vastavalt dokumendiloetelus märgitule. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.