5. märtsil rakendus kvalifikatsioonide tunnustamise üleilmne lepe

06.03.2023

5. märtsil rakendus ülemaailmne kõrgharidusega seotud kvalifikatsioonide tunnustamise konventsioon, mille eesmärk on tagada maailma erinevates piirkondades välja antud kvalifikatsioonide õige ja õiglane tunnustamine ning seeläbi edendada rahvusvahelist kõrgharidusalast koostööd.
Konventsiooniga tagatakse Eesti kesk- ja kõrgharidust tõendavate tunnistuste, diplomite ja akadeemiliste kraadide lihtsam tunnustamine senisest enamates riikides, eelkõige väljaspool Euroopat. Samamoodi on konventsiooniga liitunud teiste riikide kodanikel lihtsam enda kvalifikatsioonide tunnustamine Eestis.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal märkis, et ülemaailmne lepe loob silla seniste regionaalsete konventsioonide vahele. „Vajaduse sedalaadi dokumendi järele on tinginud üha enam kasvav õpiränne ühest maailma otsast teise,“ ütles Veinthal. Hindamise ja tunnustamise juures on oluline, et põhimõtted oleks riigiti võrreldavad.

Konventsioon ei sea kohustust tunnustada teise konventsiooniosalise hariduskvalifikatsioone automaatselt, vaid välisriigi hariduskvalifikatsiooni tunnustatakse juhul, kui võrreldavates kvalifikatsioonides ei ole olulisi erinevusi. Otsused peavad tuginema asjakohasel ja usaldusväärsel teabel teise riigi kõrgharidussüsteemi kohta, mida saadakse pädevatelt teabekeskustelt. Eestis on selliseks teabekeskuseks Haridus- ja Noorteameti (Harno) koosseisus Eesti ENIC/NARIC Keskus.

Eesti ENIC/NARIC Keskuse juhataja Gunnar Vaht osales üleilmse konventsiooni väljatöötamise komitees rahvusvahelise eksperdina. Gunnar Vahti sõnul on konventsioon leidnud kogu maailmas väga tugeva poolehoiu, kuna juba selle koostamisel osalesid maailma erinevate regioonide eksperdid. „Seetõttu on konventsioon kõigi regioonide eripärasid arvestav. Konventsioon julgustab ka Eesti kodanikke õppima väljaspool Euroopat, kuna kindlustatud on saadava diplomi tunnustamine Eestisse naastes,“ ütles Vaht.

Üleilmse konventsiooni ettevalmistamine algas pea kümme aastat tagasi. 2019. aastal võeti konventsioon vastu 193 UNESCO liikmesriigi poolt. Konventsioon jõustub nüüd, kui selle on ratifitseerinud vähemalt 20 riiki.