Haridus

Haridus on UNESCO keskne ja läbiv teema. UNESCO tegeleb hariduse teemadega kultuuri ja teaduse kõrval proportsionaalselt kõige rohkem. Loetelu teemadest ja programmidest, millega UNESCO haridusvaldkonnas tegeleb, leiab siit.

Hariduse abil aitab UNESCO maailmas luua ja hoida rahu, kaotada vaesust ning toetada kestlikku arengut. UNESCO peamiseks ülesandeks hariduse vallas on nõustada eri tasanditel - üleilmselt, regiooniti ja riigiti - hariduspoliitika kujundamist ning elluviimist, arvestades kaasaegsete raskuste ja proovikividega. UNESCO haridusvaldkonna tegevuste kohta saab lugeda inglise keeles siit

UNESCO rõhuasetustest on Eestis haridusvaldkonnas olulisemateks teemadeks:

  • kestliku arengu eesmärk 4 ja alaeesmärk 4.7, sh kestlikku (e. jätkusuutlikku, säästvat) arengut toetav haridus ja maailmakodanikuharidus,

  • noorte aktiivne ühiskonnas osalemine,

  • UNESCO ühendkoolide võrgustik ja BSP.

Menüüst leiab mõne aktuaalse teema ja projekti kohta rohkem infot.