2021. aasta tegevused

Märtsi lõpus leevendati eSwatinis koroonaviiruse piiranguid ja pärast aastast pausi avati koolid osaliseks kontaktõppeks. Tulenevalt riigis toimunud politiilise režiimi vastastest rahutustest ja koroonapandeemiast piirati ja taas laiendati koolide tööd aasta jooksul korduvalt. Vaatamata keerulistele aegadele, saime jätkata eSwatini komisjoniga koostööd ja korraldasime hübriidvormis UNESCO ühendkoolide õpetajatele koolitustesarja ning eSwatini kolleegi töövisiidi Eestisse.

eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajakoolituste sari

Kokku korraldasime eSwatini partneriga koostöös eSwatini õpetajatele kolm hübriidkoolitust, mille teemad valisime õpetajatega konsulteerides ja lähtudes aktuaalsetest murekohtadest: distantsõpe, sport ja liikumine ning vaimne tervis.

Esimene koolitus toimus 28. aprillil ja kuna võrgustiku õpetajad polnud suuremas ringis kohtunud alates 2019. aastast, oli osalejatel muljete ja kogemuste jagamist palju. COVID-19 mõjust lähtuvalt oli koolitusel kaks fookusteemat, mida käsitleti kestliku arengu eesmärkide kontekstis: kontakt- ja distantsõppe lõiming ning kehaline kasvatus ja liikumine pandeemia ajal. Koolitus toimus füüsiliselt eSwatini haridusministeeriumi ruumides ja ühendus Eestiga oli loodud videosilla vahendusel. Kohapeal osales 36 eSwatini haridustöötajat, Zoomi vahendusel jälgisid koolitust lisaks huvilised eSwatini koolijuhid ja Eesti ühendkoolide õpetajad. Koolituse õnnestumisse andsid suure panuse eSwatinisse lähetust ootav vabatahtlik Meelike Terasmaa ning Eesti ühendkoolide õpetajad Anne Kraubner ja Maarja Lainevoog. 

 eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajakoolitus 2021. a. Foto: Nelisiwe Nicky Ndwandwe

Sarja teise õpetajakoolituse viisime ellu 17. juunil, luues taaskord videoühenduse Eestiga. Koolituse temaatiline fookus oli kehalisel kasvatusel ja liikumisharjumustel ning võimalustel, kuidas distantsõppel õpilasi liikuma motiveerida. Peamine raskuskese oli liikumisharjumuste teemaga igapäevaselt tegeleva Meelike Terasmaa ettekandel. Meelikese osale eelnes põgus sissevaade kestliku arengu ja liikumise seostele. Töötoa lõpetasime rühmatööga, kus eSwatini õpetajad tegid esialgseid plaane, kuidas oma koolis liikumist populariseerida ning ülekoolilisi või mitut kooli kaasavaid tegevusi ette võtta. Kuna paar päeva enne koolitust karmistas eSwatini taas COVID-19 pandeemiast tulenevaid piiranguid, osalesid mõned õpetajad koolitusel veebis, mis omakorda aitas kaasa õpetajate digipädevuste arendamisele.

2021. aasta koolitussarja lõpetas vaimse tervise teemaline õpetajakoolitus, mis toimus 13. novembril Zoomis ja eSwatinis haridusministeeriumis kohapeal. Eesti poolt kaasasime koolituse elluviimisse MTÜ Peaasi koolitaja Tuuli Junolaineni, kes viis eSwatini õpetajatega läbi 3-tunnise töötoa, kus tutvustas vaimse tervise esmaabi ja vitamiinide kontseptsioone ja andis õpetajatele võimaluse jagada kogemusi ning muresid, mis peamiselt olid seotud muutustega koolielus ja õppetöös seoses COVID-19 ja poliitilise olukorraga riigis. Koolituse vastu oli eSwatini ühendkoolide õpetajate seas huvi suur: 28 osalejat liitusid veebis ja 20 olid kohapeal. Lisaks õpetajatele võtsid koolitusest osa ministeeriumi vastava valdkonna vastutav ametnik ja vast loodud kolmanda sektori maailmahariduse agentuuri esindajad. Osalejad tõdesid, et tegemist on äärmiselt olulise teemaga, millele eSwatinis vähe tähelepanu pööratakse ja väljendasid ootust, et vaime tervise teemalisi koolitusi veel korraldataks ning ka ministeeriumipoolne vaimse tervise alane tegevus neist innustust ja teadmisi saaks.

eSwatini kolleegi töövisiit Eestisse

25. augustist kuni 5. septembrini oli Eestis töövisiidil UNESCO eSwatini rahvusliku komisjoni haridus- ja teadusprogrammide koordinaator Nelisiwe Nicky Ndwandwe. Kümnepäevase visiidi jooksul tegid komisjonid kokkuvõtteid senisest koostööst ja projektidest, arutasid edasisi plaane ja võimalikke uusi koostöövaldkondi ning külastasid UNESCOga seotud paiku Eestis. Visiidi käigus kerkisid uute koostöövaldkondadena esile robootikaõpe ja IKT edendamine hariduses ning komisjoni võimekuse tõstmine, tegevuste analüüsimine ja paigutumine ÜRO eSwatini strateegiadokumentides.

eSwatini kolleegi 2021. a töövisiidi lahkumislõuna Maarjamäel UNESCO ERKi sekretariaadiga Foto: Madli Kumpas

Lisaks koostöö aruteludele tutvus eSwatini komisjoni esindaja UNESCO võrgustike ning haridus- ja teadusprogrammidega seotud teemade ja paikadega Eestis. Kohtumistel vahetati UNESCO programmide ja teemadega seotud kogemusi ja avati eri perspektiive. Visiidikavas olid osalemine Eesti UNESCO ühendkoolide aastakonverentsil Pernova loodusmajas, Rannamõisa lasteaia, VHK ja Tamsalu gümnaasiumi külastused, tutvumine MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse ja Tartu Loodusmajaga, pikem ringkäik Hiiumaal ja kohtumine UNESCO „Inimene ja biosfäär“ programmi eksperdi Toomas Kokovkiniga, Eesti kutseõppe süsteemi tutvustamine Haridus- ja Noorteametis ning hariduse ja IKT teemaline kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti ning Välisministeeriumiga. UNESCO haridusprogrammide kõrval innustus väliskülaline sotsiaalse ettevõtluse võimalustest ning vaimse kultuuripärandi olulisusest kogukonna elus.

Suur tänu kõigile, kes eSwatini kolleegi visiidi õnnestumisele kaasa aitasid. Eswatini kolleegi töövisiiti rahastas UNESCO ERK.

Uuendatud: 01.03.2022