Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala

Biosfääri programmiala on Eestis sätestatud Säästva arengu seaduses järgmiselt: (1) Biosfääri programmiala on UNESCO programmiga MAB (Man and Biosphere) haaratud ala haridus-, seire- ja uurimistöö korraldamiseks ning loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise ühitamiseks. (2) Biosfääri programmialal töötatakse välja inimeste ja nende elukeskkonna tasakaalustatud suhete alused ning suunatakse planeerimis- ja arendustegevuse kaudu kohalikku arengut vastavalt UNESCO programmi MAB eesmärkidele.

Eestis on hetkel üks biosfääri programmiala, Lääne-Eesti saatre biosfääri programmiala, mis moodustati 27. detsembril 1989 aastal ENSV Valitsuse määrusega nr. 426. Programmiala on üldpindalaga 1 560 078 ha ja paikneb kolmes maakonnas – Hiiumaal, Läänemaal ja Saaremaal. Maismaa pindala moodustub sellest 403 778 ha. UNESCO programmiala peab täitma kolme põhifunktsiooni:

– kaitsma bioloogilist mitmekesisust;
– tagama kestliku majandamise ja inimarengu;
– toetama keskkonnaharidust, uurimistööd ja seiret.

Biosfääri programmiala kaitsekorraldus saavutatakse ala tsoneeringuga:

– tuumala;
– puhverala;
– üleminekuala.

Biosfääri programmialad riiklikul, regionaal- ja kohaliku omavalitsuse tasandil lülitatakse planeeringutesse ja arengukavadesse – nii saavutatakse avalik huvi ja üldsuse kaasamine. Eestis on koostatud Lääne-Eesti saarte biosfääriala programm ja tegevussuunad aastani 2030. Programmi viivad ellu kaks toimekeskust asukohaga Saaremaal ja Hiiumaal. Tegevust suunab programmi nõukoda. Rohkem infot Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala kohta leiab Lääne-Eesti saarestiku biosfääriala kodulehelt.