UNESCO ühendkoolide võrgustik

UNESCO ühendkoolide võrgustik (Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolide võrgustikus on üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist. Osalemine võrgustikus toetab haridusasutust kvaliteetse hariduse andmisel, pakub võimalusi koostööks, oma tegevuste tutvustamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Võrgustiku liikmete missioon on kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi. 

Eesti UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti (BSP) võrgustike ühinemine toimus 2018/19. õppeaastal. Koos Läänemere Projekti koolidega kuulub Eestis UNESCO ühendkoolide võrgustikku 50 kooli. Eesti UNESCO ühendkoolide nimekiri on siin.

Võrgustiku tegevused on seotud kestliku arengu eesmärkide, maailmakodanikuhariduse ja kestlikku arengut toetava haridusega ning panustavad Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades toodud kaheksa üldpädevuse kujundamisse õpilastes. Võrgustiku ühised tegevused pannakse paika iga õppeaasta alguses, kuid võrgustikus osalevate koolide ettevõtmised ei ole nendega piiratud. Oodatakse õpetajate ja õpilaste loovat lähenemist ning initsiatiivi, nõu annavad Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator Kärt Leppik (unescoschools@mondo.org.eeMTÜ Mondo maailmahariduskeskusest ja Läänemere Projekti koordinaator Maria Ivanova (maria.ivanova@tartuloodusmaja.eeTartu Keskkonnahariduse Keskusest

2018. aasta kevadel valmis Eesti koolidele uuendatud juhendmaterjal “UNESCO ühendkoolide võrgustiku tutvustus ja juhised Eesti ühendkoolidele” ja 2019. aasta detsembris uus Eesti võrgustiku strateegiadokument “Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku strateegilised eesmärgid”.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti viimase paari aasta tegevustest ja põhisuundadest annab hea kokkuvõtte kogumik “UNESCO ühendkoolide võrgustik piltides ja arvudes: ülevaade tegevustest 2018–2019”

Uuendatud: 13.09.2021