Maailmakodanikuharidus

UNESCO on edendanud maailmakodanikuharidust alates ÜRO peasekretäri 2012. aasta algatusest Global Education First, millega maailmakodanikuharidus sai üheks UNESCO haridusvaldkonna prioriteediks. 

Maailmakodanikuharidus pöörab kognitiivsete võimete kõrval suurt tähelepanu õppija ühtekuuluvustundele laiema kogukonna ja inimkonnaga ning rahumeelsema ja kestlikuma maailma nimel tegutsemisele. Üha süvenev üleilmastumine, sh rahvusvaheliste konventsioonide ja lepete kehtestamine, riikideüleste organisatsioonide, äriettevõtete ja kodanikuühiskonna liikumiste esiletõus ning rahvusvaheliste inimõiguste raamistike väljatöötamine, on muutnud globaalset keskkonda ning teinud veelgi ilmsemaks, kuidas maailma eri paigad ja inimesed on omavahel seotud.

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ja UNESCO andsid juunis 2017 ühiselt välja õpetajatele, õppekavaarendajatele, poliitikakujundajatele ja teistele haridustöötajatele mõeldud käsiraamatu „Maailmakodanikuharidus. Teemavaldkonnad ja õpieesmärgid“ eestikeelse tõlke. Käsiraamatust leiab ettepanekuid, kuidas sõnastada maailmakodanikuhariduse mõisted ümber praktilisteks ja eri vanuses õpilastele sobivateks teemavaldkondadeks ja õpieesmärkideks ning lõimida valdkonda riiklikku haridussüsteemi.

UNESCO maailmakodanikuharidus on rajatud rahuharidusele ja inimõiguste haridusele. Varasemalt vastuvõetud UNESCO dokumentidest on selles kontekstis olulisemad 1960. aasta konventsioon “Convention against Discrimination in Education” ja 1974. aasta “Soovitus rahvusvahelist üksteisemõistmist, koostööd ja rahu edendava hariduse ning inimõigusi ja põhivabadusi käsitleva hariduse kohta”