Kestliku arengu eesmärgid ja haridus

2015. aastal lepiti ÜROs kokku kestliku arengu eesmärkides (ingl k ´sustainable development goals´), mis on mõeldud suunama üleilmset arengut ja riikide poliitikaid aastani 2030. ÜRO liikmesriigid on võtnud kohustuse järgmise 15 aasta jooksul nende täitmise poole püüelda.

Üleilmse kestliku arengu tegevuskava vastuvõtmisega lubasid ÜRO liikmesriigid 2030. aastaks kaotada kõikjal vaesuse ja nälja, võidelda riigisiseste ja riikidevahelise ebavõrdsusega, ehitada üles rahumeelsed, õiglased ja kaasavad ühiskonnad, kaitsta inimõigusi, toetada soolist võrdõiguslikkust, suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu, tagada planeedi ja loodusvarade kestev kaitse ning luua tingimused kestlikuks majanduskasvuks. Tegevuskava elluviimiseks on oluline, et kestliku arengu eesmärkide poole püüdlemine on kõigi liikmesriikide ühine siht.

Neljas kestliku arengu eesmärk (SDG4) on pühendatud haridusele: “Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused.”

UNESCOle on usaldatud hariduse valdkonnas üleilmse Agenda 2030 juhtimine ja hariduse näitajate jälgimine. Suurt tähelepanu pööratakse alaeesmärgile 4.7:

“Tagada 2030. aastaks, et kõik õppurid omandavad teadmised ja oskused, mis on vajalikud kestliku arengu toetamiseks, pakkudes muu hulgas teadmisi kestlikust arengust ja säästvast eluviisist, inimõigustest, soolisest võrdõiguslikkusest, rahu ja vägivallatu kultuuri edendamisest, maailmakodanikuks olemisest ja kultuurilise mitmekesisuse hindamisest ning kultuuri osast kestliku arengu saavutamisel.”

UNESCO statistikainstituut (UNESCO Institute for Statistics – UIS) kogub hariduse, kultuuri, teaduse ning IKT ja meedia alaseid kestliku arengu eesmärkide saavutamist puudutavaid andmeid, suur tähelepanu on neljanda kestliku arengu eesmärgi saavutamise jälgimisel.