Elukestev õpe

Neljas kestliku arengu eesmärk rõhutab kvaliteetse elukestva õppe olulisust. Elukestva õppe alla kuuluvad kõik haridusastmed koolieelsest haridusest kuni kõrghariduseni – laste, noorte ja täiskasvanute formaalne ja mitteformaalne haridus. UNESCO nõustab liikmesriike haridussüsteemide arendamisel ja reformimisel, viib ellu programme hariduse kvaliteedi tõstmiseks ning tugevdamiseks. 

UNESCO on loonud Elukestva õppe instituudi – UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL), millel on UNESCO elukestva õppe poliitikate ning strateegiate kujundamisel keskne roll. Suur tähelepanu on kvaliteetse täiskasvanuhariduse tagamisel. 2015. aasta sügisel UNESCO peakonverentsil võeti vastu täiskasvanuhariduse soovitus. 2016. aastal andis UNESCO välja täiskasvanuhariduse kolmanda üleilmse raporti. Iga 12 aasta järel korraldab UNESCO täiskasvanuhariduse konverentsi CONFINTEA. Viimane, kuues CONFINTEA konverents toimus Brasiilias Belemis 2009. aasta detsembris. Järgmine, järjekorras seitsmes CONFINTEA konverents on kavas 2022. aastal Marokos.

Eestis on elukestev õpe ning selleks võimaluste loomine hariduspoliitika keskmes. Vabariigi Valitsus kinnitas 2014. aastal Eesti elukestva õppe strateegia 2020.