Koostöö eSwatini rahvusliku komisjoniga

2019. aastal alustasid Eesti ja eSwatini rahvuslikud komisjonid koostööd, et luua sidemeid rahvuslike komisjonide ja UNESCO võrgustike vahel, vahetada kogemusi UNESCO programmidest ja tegevustest, pakkuda noortele kultuurivahetuse ja vabatahtliku töö kogemust. Koostöö toimub peamiselt noorte ja haridusvaldkonnas ning see avab igal aastal ühele Eesti noorele võimaluse osaleda vabatahtlikuna eSwatini rahvusliku komisjoni töös. Lisaks koostööle kohalikega saab Eesti noor eSwatinis töötada Saksamaa noortega, kes on seal Saksamaa vabatahtlike programmi raames.  

Enne eSwatini lähetust on noor kaasatud UNESCO ERKi töösse, et õppida tundma UNESCO programme ja rahvuslike komisjonide tööd, viia ennast kurssi Eesti välis- ja hariduspoliitika prioriteetidega ning valmistada ette lähetuseks. eSwatinis panustab Eesti noor komisjoni projektide elluviimisse, osaleb UNESCO ja rahvusliku komisjoni mandaadiga seotud kohtumistel ja sündmustel, võtab osa UNESCO ühendkoolide sündmustest, korraldab koos eSwatini partneriga eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajate koolituspäeva ning toetab ja aitab luua suhteid ja ühisprojekte Eesti ja eSwatini koolide vahel.

Eesti UNESCO ühendkoolidest on eSwatini koolidega kontaktis Rapla Vesiroosi Kool, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tamsalu Gümnaasium ja Vanalinna Hariduskolleegium. Eesti õpetajad on positiivsed, avardavad koos õpilastega silmaringi, õpivad tundma teist kultuuri ja kohalikku elu ning panustavad ühistegevustega kestlikusse arengusse. Koolid kasutavad suhtlemiseks videosid, fotosid, internetikõneseid jt kaasaegseid võimalusi, korraldavad mänge, sotsiaalkampaaniaid jm.

Eesti vabatahtliku viibimist ja töötamist eSwatinis rahastab UNESCO Eesti rahvuslik komisjon. UNESCO ERKis koordineerib koostööd haridusprogrammide koordinaator Madli Kumpas, kes käis märtsis ja aprillis 2019 eSwatinis kohaliku partneriga kohtumas ning tulevast koostööd ja pilootprojekti ettevalmistavas. Koostööprojekti ettevalmistamisel jagas UNESCO ERKiga kogemusi ja muljeid koostööst Aafrika eri rahvuslike komisjonidega ka UNESCO Saksamaa rahvuslik komisjon.

eSwatini Kuningriik (end. nimega Svaasimaa) on väike riik Lõuna-Aafrikas ning piirneb Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Mosambiigiga. eSwatini rahvaarv on u 1,2 miljonit ja pindala 17 364 km2. eSwatini iseseisvus 1968. aastal, riiki valitseb kuningas Mswati III.

Koostöö ja vabatahtliku programmi kohta lisainfo saamiseks võtke palun ühendust: madli.kumpas@unesco.ee 

2019. aasta pilootprojekt

2019. aastal viisid Eesti ja eSwatini rahvuslikud komisjonid ellu koostöö pilootprojekti. Eesti vabatahtliku leidmiseks korraldas UNESCO ERK avatud konkursi ja konkursi läbis edukalt Laura Toomlaid, kes lõpetas juunis õpingud Tartu Ülikoolis ajaloo ja rahvusvaheliste suhete alal. Laural oli varasem kogemus vahetusõpilasena Ghanast ning auhinnareisilt Ugandast. 

Vabatahtliku programmi raames osales Laura augustist oktoobrini Eesti ja eSwatini rahvuslike komisjonide töös. 29.07–15.08 oli Laura kaasatud UNESCO ERKi töösse ning need kolm nädalat Tallinnas olid pühendatud UNESCO programmide ja rahvuslike komisjonide töö tundma õppimisele. UNESCO ühendkoolide tegevust tutvustasid nii haridusprogrammide koordinaator Madli Kumpas kui ka UNESCO ühendkoolide koordinaator Viktoria Rudenko MTÜst Mondo. UNESCO MAB programmi olemusest ja tegevustest Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal andis ülevaate Toomas Kokovkin. UNESCO kultuuripärandialase tegevusega tutvus Laura kultuuripärandi brošüüride ja materjalide kaudu. Samuti vestles Laura lähetuseks ettevalmistamisel Kaisa Mustinguga Haridus- ja Teadusministeeriumist, kes andis ülevaate Eesti haridussüsteemi üleüldisest korraldusest.

Seejärel suundus Laura eSwatinisse, kus ta töötas UNESCO rahvuslikus komisjonis kohaliku haridusprogrammide ja UNESCO ühendkoolide koordinaatori Nicky Nelisiwe Ndwandwe juhendamisel. eSwatinis oli Laura vabatahtliku perioodi peamine fookus UNESCO ühendkoolide võrgustikul. Laura aitas korralda ja läbi viia eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajatele mõeldud koolituspäeva, mille eesmärk oli laiemalt tutvustada UNESCO ühendkoolide võrgustiku olemust ning tegevuste eesmärke, ÜRO kestliku arengu eesmärke, maailmakodanikuhariduse ja kestlikku arengut toetava hariduse põhimõtteid ja projekte.

Samuti aitas Laura luua suhteid Eesti ja eSwatini UNESCO ühendkoolide vahel. Laura külastas kümmet eSwatini UNESCO ühendkooli eesmärgiga tutvuda koolides elluviidavate kestlikku arengut edendavate tegevustega ning tutvustada Eesti-eSwatini sõpruskoolide võimalust ühendkoolide võrgustike raames. Lisaks neile tegevustele viis Laura ellu jätkukoolituse külastatud koolide õpetajatele. Töötuba oli üles ehitatud grupitöö ülesannetel, mille kaudu õpetajad omandasid praktilisi oskusi edendamaks koolides kestlikku arengut toetavat haridust ja maailmakodanikuharidust. Kümnest külastatud eSwatini UNESCO ühendkoolist alustasid viis sõpruskooli suhet Eesti kooliga.

Laura muljed eSwatinist olid väga positiivsed ning vabatahtliku periood oli Eesti noorele motiveeriv, innustav ja silmi avav.

Vabatahtliku perioodi järeltegevustena tegi Laura koolikülastusi ja osales Eesti UNESCO ühendkoolide tegevustes, et jagada eSwatinist saadud muljeid ja kogemusi õpilaste ja õpetajatega, kirjutas artikli Horisondi 2020. aasta esimesse numbrisse ning valmistas ette eSwatini-teemalise fotonäituse.

Umhlanga tseremoonia eSwatinis. Foto: Laura Toomlaid

2020. aasta tegevused

Tulenevalt koroonaviiruse levikust maailmas olid 2020. aastal füüsilist kontakti nõudvad koostööplaanid ootel, kuid üht-teist sai siiski ellu viia.

Valmisid näitus ja veebigalerii, mis annavad edasi 2019. aasta vabatahtliku Laura hetki ja muljeid eSwatinist läbi kaamerasilma. Näitus koosneb üheksast A3-suurusest fotolõuendist, mida saadavad fotokapadel A5 suuruses eSwatini, UNESCO ja eri eluvaldkondadega seotud lühikesed temaatilised tekstid. Näituse juhatab sisse A2-suurune plakat. Kui soovite näitust laenutada füüsilisel kujul, võtke palun ühendust madli.kumpas@unesco.ee. Näitust saab uudistada veebigaleriis.

UNESCO ERKi korraldatud konkursi vabatahtliku kohale läbis edukalt Meelike Terasmaa. Meelikesel on tugev kogemus haridusvaldkonnast spetsialiseerumisega erivajadustega õpilastele ja spordile. eSwatinis soovib Meelike eelkõige saada uusi teadmisi ja kogemusi kohalikust koolielust, haridusmaastikust ja kultuurist ning rahvusvahelise võrgustiku tööst. Kuna 2020. aastal ei õnnestunud pandeemiast tulenevalt lähetust korraldada, on Meelikese lähetus plaanis 2021. aastal.

2021. aasta tegevused

Märtsi lõpus leevendati eSwatinis koroonaviiruse piiranguid ja pärast aastast pausi avati koolid osaliseks kontaktõppeks. Alates 8. septembrist osalevad kontaktõppes kõik klassid.

eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajakoolitused

28. aprillil toimus Eesti ja eSwatini komisjonide koostöös eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajatele selle aasta esimene koolitus. Võrgustiku õpetajad polnud suuremas ringis kohtunud alates 2019. aastast. Koolitus toimus füüsiliselt eSwatini haridusministeeriumi ruumides ja ühendus Eestiga oli loodud videosilla vahendusel. Kohapeal osales 36 eSwatini haridustöötajat, Zoomi vahendusel jälgisid koolitust lisaks huvilised eSwatini koolijuhid ja Eesti ühendkoolide õpetajad. COVID-19 mõjust lähtuvalt oli koolitusel kaks fookusteemat, mida käsitleti kestliku arengu eesmärkide kontekstis: kontakt- ja distantsõppe lõiming ning kehaline kasvatus ja liikumine pandeemia ajal. Koolituse õnnestumisse andsid suure panuse eSwatinisse lähetust ootav vabatahtlik Meelike Terasmaa ning Eesti ühendkoolide õpetajad Anne Kraubner ja Maarja Lainevoog. 

 eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajakoolitus 2021. a. Foto: Nelisiwe Nicky Ndwandwe

2021. aasta teine õpetajakoolitus õnnestus eSwatinis ellu viia 17. juunil, luues taaskord videoühenduse Eestiga. Koolituse temaatiline fookus oli kehalisel kasvatusel ja liikumisharjumustel ning võimalustel, kuidas distantsõppel õpilasi liikuma motiveerida. Peamine raskuskese oli liikumisharjumuste teemaga igapäevaselt tegeleva Meelike Terasmaa ettekandel. Meelikese osale eelnes põgus sissevaade kestliku arengu ja liikumise seostele. Töötoa lõpetasime rühmatööga, kus eSwatini õpetajad tegid esialgseid plaane, kuidas oma koolis liikumist populariseerida ning ülekoolilisi või mitut kooli kaasavaid tegevusi ette võtta. Kuna paar päeva enne koolitust karmistas eSwatini taas COVID-19 pandeemiast tulenevaid piiranguid, osalesid mõned õpetajad koolitusel veebis, mis omakorda aitas kaasa õpetajate digipädevuste arendamisele.

Selle aasta koostöötegevused eSwatini rahvuskomisjoniga lõpetas vaimse tervise teemaline õpetajakoolitus, mis toimus 13. novembril hübriidvormis – Zoomis ja eSwatinis haridusministeeriumis kohapeal. Eesti poolt kaasasime koolituse elluviimisse MTÜ Peaasi ning koolitaja Tuuli Junolainen viis eSwatini õpetajatega läbi 3-tunnise töötoa, kus tutvustas vaimse tervise esmaabi ja vitamiinide kontseptsioone ja andis õpetajatele võimaluse jagada kogemusi ning muresid, mis peamiselt olid seotud muutustega koolielus ja õppetöös seoses COVID-19 ja poliitilise olukorraga riigis. Koolituse vastu oli eSwatini ühendkoolide õpetajate seas huvi suur: 28 osalejat liitusid veebis ja 20 olid kohapeal. Lisaks õpetajatele võtsid koolitusest osa ministeeriumi vastava valdkonna vastutav ametnik ja vast loodud kolmanda sektori maailmahariduse agentuuri esindajad. Osalejad tõdesid, et tegemist on äärmiselt olulise teemaga, millele eSwatinis vähe tähelepanu pööratakse ja väljendasid ootust, et vaime tervise teemalisi koolitusi veel korraldataks ning ka ministeeriumipoolne vaimse tervise alane tegevus neist innustust ja teadmisi saaks.

eSwatini kolleegi töövisiit Eestisse

25. augustist kuni 5. septembrini oli Eestis töövisiidil UNESCO eSwatini rahvusliku komisjoni haridus- ja teadusprogrammide koordinaator Nelisiwe Nicky Ndwandwe. Kümnepäevase visiidi jooksul tegid komisjonid kokkuvõtteid senisest koostööst ja projektidest, arutasid edasisi plaane ja võimalikke uusi koostöövaldkondi ning külastasid UNESCOga seotud paiku Eestis. Visiidi käigus kerkisid uute koostöövaldkondadena esile robootikaõpe ja IKT edendamine hariduses ning komisjoni võimekuse tõstmine, tegevuste analüüsimine ja paigutumine ÜRO eSwatini strateegiadokumentides.

eSwatini kolleegi 2021. a töövisiidi lahkumislõuna Maarjamäel UNESCO ERKi sekretariaadiga Foto: Madli Kumpas

Lisaks koostöö aruteludele tutvus eSwatini komisjoni esindaja UNESCO võrgustike ning haridus- ja teadusprogrammidega seotud teemade ja paikadega Eestis. Kohtumistel vahetati UNESCO programmide ja teemadega seotud kogemusi ja avati eri perspektiive. Visiidikavas olid osalemine Eesti UNESCO ühendkoolide aastakonverentsil Pernova loodusmajas, Rannamõisa lasteaia, VHK ja Tamsalu gümnaasiumi külastused, tutvumine MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse ja Tartu Loodusmajaga, pikem ringkäik Hiiumaal ja kohtumine UNESCO „Inimene ja biosfäär“ programmi eksperdi Toomas Kokovkiniga, Eesti kutseõppe süsteemi tutvustamine Haridus- ja Noorteametis ning hariduse ja IKT teemaline kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti ning Välisministeeriumiga. UNESCO haridusprogrammide kõrval innustus väliskülaline sotsiaalse ettevõtluse võimalustest ning vaimse kultuuripärandi olulisusest kogukonna elus.

Suur tänu kõigile, kes eSwatini kolleegi visiidi õnnestumisele kaasa aitasid. Eswatini kolleegi töövisiiti rahastas UNESCO ERK.

2022. aasta esimeses pooles on plaanis Eesti vabatahtliku Meelike Terasmaa lähetus eSwatini komisjoni, eSwatini ühendkoolide aastakonverents, kestlikku arengut toetava hariduse auhind ja kooliprojektid, eSwatini maapiirkonnakoolide võimestamine ja nende sidumine Eesti sõpruskoolide projekti, robootika huviringi piloteerimine kolmes eSwatini koolis jm.