Kestlikku arengut toetav haridus

Kestlikku (e. jätkusuutlikku, säästvat) arengut toetav haridus (ingl k ´education for sustainable development´) on UNESCOs oluline interdistsiplinaarne teema, mis laiendab keskkonnahariduse kontseptsiooni, hõlmates muu hulgas eetika, kultuurilise mitmekesisuse, kultuuripärandi, maa- ja linnapiirkondade arengu küsimusi.

Eestis arutatakse kestlikku arengut toetava haridusega seoses, kuidas teha koostööd traditsioonilise keskkonnahariduse, humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna, maailmahariduse, eetikaküsimuste jm haakuvate valdkondade vahel. Eriliselt pööratakse rõhku väärtuskasvatusele ja hoiakute kujundamisele.

Olukorrast Eesti haridusmaastikul, juba tehtud ja veel ees ootavast tööst kestlikku arengut toetava hariduse vallas annab hea ülevaate Imbi Henno (PhD) ingliskeelne artikkel “Ten years of Education for Sustainable Development in Estonia” (2016).

Kestlikku arengut toetava hariduse teemalised üleilmsed raamdokumendid

2019. aastal võttis UNESCO 40. peakonverents vastu kestlikku arengut toetava hariduse raamistiku “Education for Sustainable Development: Towards Achieving the SDGs (ESD for 2030)” (avanevas dokumendis Annex II), mille üleilmse koordineerimise eest UNESCO vastutab. Uuele raamistikule on koostatud teekart ja tööriistakast.

Perioodi 2005-2014 kuulutas ÜRO säästvat arengut toetava hariduse kümnendiks ning määras UNESCO juhtagentuuriks selle ellu viimisel. 2014. aasta novembris korraldati Jaapanis kümnendi tähistamiseks UNESCO kõrgetasemeline konverents kestlikku arengut teotava hariduse teemal. Konverentsil võeti vastu Aichi-Nagoya kestlikku arengut toetava hariduse deklaratsioon ning noorte deklaratsioon. Samuti kuulutati välja üleilmne kestlikku arengut toetava hariduse tegevuskava GAP (Global Action Programme) (2015-2019). Eesti keelde on tõlgitud UNESCO rakendusjuhised sellele tegevuskavale. 

Säästvat arengut toetava hariduse kümnendile eelnenud oluline raamdokument on  UNECE (United Nations Economic Commission for Europe – Ühinenud Rahvaste Euroopa Majanduskomisjon) kestlikku arengut toetava hariduse strateegia (2004).