Kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon (2005)

Mitmekesisus tõusis rahvusvahelise kultuuripoliitika üheks põhimõisteks aastatel 2001-2003. Kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni (2005. a konventsioon) hakati välja töötama 2003. aastal, protsessis osales kultuuriministeeriumi kaudu ka Eesti. Konventsioon võeti vastu 2005. a oktoobris UNESCO peakonverentsil, see jõustus 18. märtsil 2007. Vabariigi Valitsus kiitis konventsiooni heaks 23. novembril 2006. Eesti heakskiitmiskiri deponeeriti UNESCOs koos dokumendiga Euroopa Ühenduse liitumisotsusest. Konventsiooni eesmärk on lünga täitmine rahvusvahelises õiguses rea õiguste ja kohustuste kehtestamise kaudu, kultuuri kaasamine liikmesriikide erinevatesse poliitikatesse sh arengukoostöösse, kultuurikaupade- ja teenuste kahetise st kultuurilise ja majandusliku aspekti rõhutamine. Eesti prioriteedid konventsiooni rakendamisel: kultuuripoliitiline alusdokument, rahvusvaheline koostöö ja kultuuri rolli tugevdamine Eesti arengukoostöös, loomemajanduse edendamine, nii Eesti kultuuri kaitsmine kui kultuurilise mitmekesisuse toetamine Eestis.

Konventsiooni valitsustevaheline komitee on töötanud välja rakendusjuhised, mis täpsustavad konventsiooni artikleid. Eestis on loodud komisjon, mis nõustab kultuuriministeeriumi kui konventsiooni kontaktpunkti konventsiooniga seotud küsimustes ning koostab UNESCOle konventsiooni aruandeid. 

Konventsiooni artikliga 18 loodi vabatahtlikel sissemaksetel põhinev kultuurilise mitmekesisuse fond (IFCD). Sissemaksed laekuvad peamiselt UNESCO liikmesriikidelt, kuid oodatud on ka erasektori ja kõigi teiste panustada soovivate partnerite annetused. Ka Eesti on teinud fondi sissemakseid. Fondi peamine eesmärk on projektitoetuste kaudu dünaamilise kultuurisektori edendamine arenguriikides. Erilise tähelepanu all on kultuuripoliitika ja loomemajandus. 

Lisainfo