Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala

Biosfääri programmiala on Eestis sätestatud Säästva arengu seaduses järgmiselt: (1) Biosfääri programmiala on UNESCO programmiga MAB (Man and Biosphere) haaratud ala haridus-, seire- ja uurimistöö korraldamiseks ning loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise ühitamiseks. (2) Biosfääri programmialal töötatakse välja inimeste ja nende elukeskkonna tasakaalustatud suhete alused ning suunatakse planeerimis- ja arendustegevuse kaudu kohalikku arengut vastavalt UNESCO programmi MAB eesmärkidele.

Eestis on hetkel üks biosfääri programmiala, Lääne-Eesti saatre biosfääri programmiala, mis moodustati 27. detsembril 1989 aastal ENSV Valitsuse määrusega nr. 426. Programmiala on üldpindalaga 1 560 078 ha ja paikneb kolmes maakonnas – Hiiumaal, Läänemaal ja Saaremaal. Maismaa pindala moodustub sellest 403 778 ha. UNESCO programmiala peab täitma kolme põhifunktsiooni:

- kaitsma bioloogilist mitmekesisust;
- tagama kestliku majandamise ja inimarengu;
- toetama keskkonnaharidust, uurimistööd ja seiret.

Biosfääri programmiala kaitsekorraldus saavutatakse ala tsoneeringuga:

- tuumala;
- puhverala;
- üleminekuala.

Biosfääri programmialad riiklikul, regionaal- ja kohaliku omavalitsuse tasandil lülitatakse planeeringutesse ja arengukavadesse – nii saavutatakse avalik huvi ja üldsuse kaasamine. Eestis on koostatud Lääne-Eesti saarte biosfääriala programm ning tegevuskava aastateks 2014-2020. Ka käib igal aastal koos programmi nõukoda. Rohkem infot Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala kohta võib leida Keskkonnaameti veebilehelt.